| สะอาดและสวย ร่ำรวยยิ้มหวาน บริการเป็นหนึ่ง เข้าถึงชุมชน..

วิสัยทัศน์, พันธกิจและนโยบายโรงพยาบาลน้ำปาด 

      วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ
      พันธกิจ&นโยบาย
         1. โรงพยาบาลน้ำปาด ให้บริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั้ง 4 มิติ คือ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ
         2. พัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพองค์รวมตามมาตรฐาน HA&HPH
         3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายสุขภาพ เพื่อให้เกิดการสรา้งสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
         4. บริหารงานและจัดการองค์กรโดยใช้หลักปรัชญาเศรษกิจแบบพอเพียง ตามหลักธรรมมาภิบาล

หน้าหลัก | บริการทางการแพทย์ | บริการสำหรับผู็ป่วย | น้ำปาด PORTAL | ติดต่อสอบถาม

Copyright © 2015 Nampad. All rights Reserved.