ชื่อเรื่อง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลาเผยแพร่
ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลน้ำปาด "พัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรม" 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย.2562
ขั้นตอนการรับบริการงานผู้ป่วยนอกและข้อกำหนดบริการงานผู้ป่วยนอก 25 มิ.ย.2562 25 มิ.ย.2562 - 30 ต.ค.2562
  รายงานสรุปผลการจัดโครงการ และภาพกิจกรรมดำเนินโครงการ Care giver 6 เม.ย.2562 6 เม.ย.2562 - 30 ก.ย.2562
  แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนแบบบูรณาการและแผนปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน (15 - 21 ปี) 30 เม.ย.2562 30 เม.ย.2562 - 30 ก.ย.2562
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)และลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ 30 เม.ย.2562 30 เม.ย.2562 - 8 พ.ค.2562
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)และลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 23 เม.ย.2562 23 เม.ย.2562 - 8 พ.ค.2562
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 9 เม.ย.2562 9 เม.ย.2562 - 26 เม.ย.2562
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลน้ำปาด 22 มี.ค.2562 22 มี.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

1.กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านโภชนาการโรงพยาบาลน้ำปาด
2.คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล

21 มี.ค.2562 21 มี.ค.2562 - 30 ก.ย.2562 
 

รายงานผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม รพ.น้ำปาด

21 มี.ค.2562 21 มี.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

18 มี.ค.2562 18 มี.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

18 มี.ค.2562 18 มี.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

18 มี.ค.2562 18 มี.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
  รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562 6 มี.ค.2562 6 มี.ค.2562 - 30 เม.ย.2562
 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

6 มี.ค.2562 6 มี.ค.2562 - 10 มี.ค.2562
 

ขออนุมัติจัดทำโครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care giver) อำเภอน้ำปาด ปี 2562

13 ก.พ.2562 13 ก.พ.2562 - 30 ก.พ.2562
 

โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) อำเภอน้ำปาด ปี 2562

13 ก.พ.2562 13 ก.พ.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แผนปฏิบัติการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) อำเภอน้ำปาด ปี 2562

13 ก.พ.2562 13 ก.พ.2562 - 30 ก.ย.2562
 

ขอเผยแพร่ข้อมูล แบบ สขร.1  ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1

12 ก.พ.2562 12 ก.พ.2562 - 12 พ.ค.2562
 

สรุปวาระประชุม คปสอ.น้ำปาด(พิจารณางบอบรม Care giver อ.น้ำปาด ปี 2562)

11 ก.พ.2562 11 ก.พ.2562 - 30 ก.ย.2562
 

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

7 ก.พ.2562 7 ก.พ.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)

4 ก.พ.2562 4 ก.พ.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลน้ำปาด การพัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐาน "สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์" ประจำปีงบประมาณ 2562

31 ม.ค.2562 31 ม.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลน้ำปาด การพัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐาน "ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ประจำปีงบประมาณ 2562

31 ม.ค.2562 31 ม.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แผนการปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข โรงพยาบาลน้ำปาด ปีงบประมาณ 2562 (แผนควบคุมงบประมาณ)

31 ม.ค.2562 31 ม.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร "ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

22 ม.ค.2562 22 ม.ค.2562 - 11 ก.พ.2562
 

โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลน้ำปาด ปี 2562

21 ม.ค.2562 21 ม.ค.2562 - 28 ก.พ.2562
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)และลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,พนักงานธุรการ

21 ม.ค.2562 21 ม.ค.2562 - 29 ม.ค.2562
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุข คปสอ.น้ำปาด ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2561)และข้อเสนอแนะการรับนิเทศจาก สสจ.อต.

15 ม.ค.2562 15 ม.ค.2562 - 28 ก.พ.2562
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลน้ำปาด

14 ม.ค.2562 14 ม.ค.2562 - 17 ม.ค.2562
 

เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลน้ำปาด ไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

9 ม.ค.2562 9 ม.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

ผลการดำเนินงานตาม planfin ไตรมาส 1 เปรียบเทียบกับแผนควบคุมค่าใช้จ่าย - ประมาณรายได้ที่เกิดขึ้น

1 ม.ค.2562 1 ม.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

แผนประมาณการรายได้ - ควบคุมค่าใช้จ่าย ปี 2562

1 ธ.ค.2561 1 ธ.ค.2561 - 30 ก.ย.2562
 

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

2 ต.ค.2561 2 ต.ค.2561 - 1 เม.ย.2562
 

โครงการดำเนินงานตามชุดบริการ ป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี (RRTTR) รพ.น้ำปาด ปี 2561

2 ส.ค.2561 2 ส.ค.2561 - 31 มี.ค.2562
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)และลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด

26 ธ.ค.2561 26 ธ.ค.2561 - 9 ม.ค.2562
 

แจ้งมติงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562

25 ธ.ค.2561 25 ธ.ค.2561 - 30 ก.ย.2562
 

ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

24 ธ.ค.2561 24 ธ.ค.2561 - 30 ก.ย.2562
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

3 ธ.ค.2561 3 ธ.ค.2561 - 4 ธ.ค.2561
 

สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุข คปสอ.น้ำปาด ประจำปีงบประมาณ 2561

23 พ.ย.2561 23 พ.ย.2562 - 31 ม.ค.2562
 

ประกาศโรงพยาบาลน้ำปาด เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง "พนักงานช่วยเหลือคนไข้"

19 พ.ย.2561 19 พ.ย.2561 - 30 พ.ย.2561
  สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สาธารณสุข โรงพยาบาลน้ำปาด (พ.ศ.2559-2561) 5 พ.ย.2561 5 พ.ย.61-30เม.ย.62
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 พ.ย.2561 1 พ.ย.2561 - 7 พ.ย.2561
 

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประการศผลสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานเปล

28/09/2561 28/09/2561 - 04/10/2561
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

27/09/2561 27/09/2561 - 03/10/2561
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรลุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานเปล

17/09/2561 17/09/2561 - 28/09/2561
 

แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

11/06/2561 11/06/2561 - 30/10/2561
 

การรวมกลุ่มผลประโยชน์ทับซ้อน

11/06/2561 11/06/2561 - 30/10/2561
 

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี 2561

11/06/2561 11/06/2561 - 30/10/2561