แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การออกให้บริการนอกสถานพยาบาลกรณีพบผู้ป่วยเป็นสิทธิชำระเงินเอง เขียนโดย Administrator 40
กรณีผู้ป่วยมารับบริการหลายคลินิกภายในวันจะทำการเปิด visit แยกกันหรือไม่ เขียนโดย Administrator 56
ผู้ป่วยกลุ่ม OSCC มารับบริการในระบบ HOSxP XE สามารถทำการปกปิด visit และจำกัดสิทธิเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ จะให้ใครทำการกำหนด เขียนโดย Administrator 60
ข้อมูลใบส่งตัว ข้อมูลใบสรุปการรักษา OPD Card จะให้จุดบริการใดเป็นคนทำหน้าที่ Scan เข้าระบบ เขียนโดย Administrator 42
นอกเวลาราชการที่ห้องจ่ายยาอยู่เวรจะต้องทำหน้าที่ออกใบเสร็จให้กับผู้ป่วยจะให้ดำเนินการอย่างไร เขียนโดย Administrator 35
กรณีส่งตัวเมื่อออกเลขใบส่งตัวจะให้แยกการออกเลขหรือไม่ (ระบบงานเดิมแยกกันตามจุดบริการ) เขียนโดย Administrator 35
การบันทึกข้อมูลใบส่งตัว กรณีผู้ป่วย Refer เขียนโดย Administrator 89
การคีย์สั่ง LAB กรณีคนไข้นัด เขียนโดย Administrator 146
การให้สิทธิ อน. อนุเคราะห์ เขียนโดย Administrator 49
กรณีผู้ป่วยไม่สามารถชำระค่ารักษาได้เต็มจำนวน(ค้างชำระ) เขียนโดย Administrator 44