| สะอาดและสวย ร่ำรวยยิ้มหวาน บริการเป็นหนึ่ง เข้าถึงชุมชน..


การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

มาตราฐาน ITA
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITA) สำนักงาน ป.ป.ท.
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ยโรงพยาบาลน้ำปาด
3. แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลน้ำปาด
4. แผนผังการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลน้ำปาด


การดำเนินงาน
1. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
2. สรุปผลการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านบริการทั่วไป 218รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

 


หน้าหลัก | บริการทางการแพทย์ | บริการสำหรับผู็ป่วย | น้ำปาด PORTAL | ติดต่อสอบถาม

Copyright © 2015 Nampad. All rights Reserved.

Click on the buttons inside the tabbed menu:

London

London is the capital city of England.

Paris

Paris is the capital of France.

Tokyo

Tokyo is the capital of Japan.